Thông báo về việc tham gia dự thầu "Mua mới bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát Model: Access CT tại Bệnh viện quân y 7."

 Bệnh viện quân y 7 đang tiến hành các thủ tục để mời các đơn vị tham gia dự thầu "Mua mới bóng phát tia X-Quang tương thích máy chụp cắt lớp vi tính 16 lát Model: Access CT tại Bệnh viện quân y 7"

      Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia gói thầu.

Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button