KHOA DƯỢC

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thượng  tá - Dược sỹ CKI - Lại Văn Ninh
Chủ nhiệm Khoa Dược
1. Chức năng, nhiệm vụ
- Thanh quyết toán kinh phí thuốc, hóa chất, sinh phẩm... đảm bảo đúng định mức và chính xác, đồng thời có lực lượng sẵn sàng dự phòng trong mọi tình huống. Tham gia quản lý kinh phí thuốc của bệnh viện, thực hiện tiết kiệm, đạt hiệu quả cao trong công tác cấp cứu, thu dung, điều trị.
- Tổ chức sản xuất, pha chế một số loại thuốc trong bệnh viện, thực hiện cung ứng thuốc cho các đối tượng bệnh nhân trong Bệnh viện theo đúng quy định.
- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý trong toàn Bệnh viện.
- Thông tin và tư vấn về sử dụng các loại thuốc, hóa chất, sinh phẩm mới cho cán bộ, nhân viên trong Bệnh viện.
- Làm tốt công tác tổng kết rút kinh nghiệm về công tác dược, đề xuất các biện pháp nhằm sử dụng hợp lý, an toàn thuốc để’ không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.
2. Thành tích đạt được
- Đơn vị tiên tiến: Năm 2012, 2017, 2018.
Khoa Dược.

 

 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button