PHÒNG HẬU CẦN - KỸ THUẬT

facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button

Thiếu tá - Vũ Ngọc Thường
Trưởng phòng Hậu cần - Kỹ thuật
1. Chức năng, nhiệm vụ
Là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác hậu cần; có nhiệm vụ tổ chức bảo đảm hậu cần cho mọi hoạt động của Bệnh viện; tổ chức quản lý vật chất hậu cần và xây dựng ngành theo phân cấp, nhiệm vụ cụ thể.
- Bảo đảm hậu cần cho các nhiệm vụ hậu cần SSCĐ và các nhiệm vụ đột xuất của Bệnh viện.
- Bảo đảm ăn, mặc cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
- Bảo đảm công tác đầu tư và xây dựng cải tạo cơ sở hạ tầng vật chất của Bệnh viện.
- Bảo đảm công tác vận tải thương bệnh binh và nhân viên.
2. Thành tích đạt được
- Danh hiệu đơn vị quyết thắng năm 2017.
- Được tặng giấy khen trong đợt diễn tập BV17.
- Danh hiệu đơn vị tiên tiến các năm: 2011, 2012, 2013, 2016, 2018.
- Giấy khen Cục Hậu cần: 2004
Phòng Hậu cần - Kỹ thuật.
 
Chia sẻ
facebook sharing button
linkedin sharing button
twitter sharing button